4.8 Pædagogisk køkken

Der skal etableres et pædagogisk køkken i forbindelse med fællesarealerne. Arealet hertil er indeholdt i fællesrummets kvadratmeter. Bestykningen af det pædagogiske køkken overvejes afhængig af det konkrete projekt. Eksempelvis hvis pædagogisk køkken er placeret umiddelbart i nærheden af produktionskøkken, kan opvaskemaskine undlades, og opvask kan i stedet køres til produktionskøkkenet. Hvis man vil etablere et udekøkken kan det med fordel placeres i forlængelse af det pædagogiske køkken, så man opnår et samspil.

4.7 Fællesrum

Fællesrummet bliver i dagligdagen anvendt til forskellige funktioner (tumle/krea/rytmik m.m.). Derudover skal det også kunne anvendes til større samlinger af børn og voksne f.eks. til teaterforestillinger, julesamlinger og lign. Det kan være hensigtsmæssigt at lægge fællesrum og personalestue op ad hinanden og skabe mulighed for at sammenlægge de 2 funktioner i tilfælde af behov for mere plads. 15 I større institutioner skal der etableres funktionsopdelte områder til enkelte grupper. Området kan bruges til fysisk aktivitet, som værksted eller tjene som overgangsområde mellem ude og inde. De mindre fællesområder bør ligge i nær tilknytning til de enkelte grupper i institutionen, så fællesskabet i de mindre gruppeenheder bliver bevaret. Det er vigtigt at fællesarealet ikke bliver et gennemgangsrum, hvor ganglinjer gennemløber arealet på kryds og tværs, da det begrænser rummets anvendelsesmuligheder. Hvis fællesrummet har direkte adgang til udendørs lege-/opholdsarealer skal der beregnes plads til tørremåtte og skraberist. Her gælder samme krav som beskrevet ved indretning af indgang/vindfang

4.6 Udetoilet

Da børn tilbringer en stor del af deres vågne tid i institutionen udendørs skal de have mulighed for at komme til et toilet nemt og hurtigt. Derfor skal der være direkte adgang fra legepladsen til et udetoilet. Toilettet skal have dagslys. Der kan evt. indrettes pusleplads til de yngste børn. Det er især en god idé, hvis der er langt til nærmeste puslerum.

4.5 Puslerum/forrum/børnetoilet/børnebadeværelse

Der må ikke være direkte adgang mellem grupperum og puslerum. Adgang fra grupperum til puslerum kan foregå gennem forrum eller via gangareal eller garderobe. De 2 døre mellem grupperum og puslerum skal placeres tæt på hinanden.


Principskitse: puslerum og grupperum adskilt ved hjælp af gangareal. Facadeliggende vindue giver mulighed for naturlig ventilation. Puslerum tilpasses ved monteringen om det er til brug for en vuggestuegruppe eller børnehavegruppe. Der skal være visuel kontakt mellem puslerum og grupperum så personalet kan føl

ge med i grupperummet, samtidig med at de pusler. Af hensyn til arbejdsmiljøet skal der, så vidt muligt, etableres mulighed for naturlig ventilation i puslerummet. Det kan enten være i form af ovenlys eller vinduer i facaden. Hvis vinduer placeres i facaden, skal de være børnesikrede. Hver pusleplads skal disponeres så der opnås et godt ergonomisk arbejdsmiljø. Toiletter skal være væghængte af hensyn til rengøring. Hvert toilet skal indrettes med afskærmninger inkl. klemfri døre. Afskærmningerne skal være gode og robuste skillevægge. Højden på afskærmningen og døre skal være 1,4 m fra gulv til overkant. Der må være max. 89 mm frihøjde under skillevægge og døre. Døre skal åbne ud af og låse i døre skal nemt kunne åbnes udefra. Omkring børnetoilettet skal der være plads til voksenhjælp og til at rengøring kan foregå uhindret. Puslebordet skal have bruseslange, så barnet kan bruses i håndvasken eller på gulvet over gulvafløbet. Puslerum i børnehavegrupper indrettes ud fra nedenstående: • 1 stk puslebord pr. gruppe • 1 stk børnetoilet og 1 stk alm. toilet pr. gruppe, med fleksibel afskærmning toiletterne imellem. 14 • 2 stk vaskerender med tre vandhaner i hver pr. gruppe Puslerum til vuggestuegrupper indrettes ud fra nedenstående: • 2 stk pusleborde pr. gruppe • 2 stk børnetoiletter • 1 stk vaskerende med tre vandhaner pr. gruppe Da puslerum skal være fleksible, kan pladsen til det ekstra puslebord, som der skal være forberedt for ved anvendelse til vuggestue, med fordel anvendes til montering af den ekstra vaskerende, som der skal være ved anvendelse til børnehave. Hvis to grupperum placeres, så de kan dele et puslerum, kan der reduceres til installationer til kun tre pusleborde i stedet for fire. Der skal stadig indrettes med to toiletter pr. gruppe


Principskitse: adgang til puslerum gennem forrum. 2 grupper kan dele puslerum og forrum.

4.4 Grupperum

Et grupperum er børnegruppens faste base, udgangspunktet for barnets sociale integration, og derved grundstenen i bygningen og i institutionens liv. Grupperummets centrale rolle medfører, at rummet naturligt danner ramme om mange forskellige aktiviteter i løbet af en dag. Rummet bør derfor arkitektonisk underbygge de mange pædagogiske aktiviteter ved at tilgodese fleksibilitet og rumlig variation, og ved at være oplevelsesrigt og inspirerende. Grupperummene må derfor gerne have forskellige rumlige karakterer for derigennem at forstærke det personlige og gruppemæssige tilhørsforhold. Grupperum må ikke placeres, så de ligger alene på en etage. Grupperummene bør placeres parvis og også gerne tre sammen og med dør imellem, således at der er mulighed for at arbejde sammen på tværs af grupperne. Grupperummene skal som udgangspunkt opdeles i mindre, men sammenhængende rum med faste vægge, hvor det er nemt for personalet, at holde opsyn med børnene. En del af grupperummet skal også kunne fungere som hvilerum. Hvilerummet må ikke fungere som gennemgangsrum, eksempelvis for puslerummet. Hvilerummet skal være forsynet med dagslys. Nogle af vinduesåbningerne skal placeres i børnenes øjenhøjde, og den generelle lysoplevelse i rummet skal være afvekslende. 13 4.5 Puslerum/fo

4.3 Tørrerum

Tørrerummets primære funktion er at tørre børnenes tøj og sko. Tørrerummene skal være placeret tæt på garderobeområdet, så det er muligt at hente tøj fra tørrerummet og direkte ud til garderoben Tørrerummet skal fungere hele året. Det skal være forsynet med affugter og ventilation og der skal være ophæng og hylder til børnenes tøj. Funktionalitet og indretning af tørrerum er ofte forbundet med store problemer, så det anbefales at søge viden og erfaring fra anlæg som virker. Tørrerummet kan ses som en slags bryggers og kan evt. forsynes med udslagsvask og gulvafløb. Ved til- og ombygninger kan tørrerummet erstattes, eller suppleres af tørreskabe, der kræver afkast til det fri.

4.2 Børnenes garderobeområde

Garderobens primære funktion er at give plads til af- og påklædning af børnene, men ud over dette generelle funktionsbehov, bør området også anskues som den følelsesmæssige grænseflade imellem hjemmet og institutionen og er som følge deraf også et formidlende og kommunikerende område. Garderobernes placering i institutionen skal være medvirkende til at skabe en naturlig overgang mellem ude og inde, både i forhold til ankomsten og til udearealerne. Det bør overvejes om institutionen skal være skofri idet denne beslutning har væsentlig betydning for indretningen af hele institutionen Garderoberne skal være indrettet med hylder og knager og mulighed for at både børn og voksne kan sidde ned. Garderoben skal være indrettet funktionelt til børnenes overtøj, sko og støvler, således at gulvarealet kan holdes 12 frit. Garderobeområdet skal være fleksibelt ift. at kunne rumme børnehave- og vuggestuegrupper efter behov og således, at rummene har kvalitet i begge tilfælde

4.1 Indgange /vindfang

Ankomstforholdene skal først og fremmest signalere imødekommenhed og overskuelighed for både børn og voksne. Da indgangen og børnenes garderober er områder, der er voldsomt belastet på bestemte tidspunkter af dagen og på bestemte tider af året, er det vigtigt, at det nøje overvejes, hvorledes mængden af daglige passager sammenholdes med størrelse og belægning i indgangspartiet. I store institutioner bør det overvejes at etablerer mere end en indgang. Der skal etableres et vindfang ved hovedindgangen til institutionen. Hvis udgangen til institutionens legeplads ikke sker via hovedindgangen, skal der også etableres vindfang ved udgangen til legepladsen. Hvis indgangen vender ud mod offentligt areal fungerer vindfanget også som en sluse, der forhindrer børn i at løbe ud på vejen. Begge døre skal derfor forsynes med højtsiddende håndtag. Det skal være muligt for børn og voksne, at tage sko af i indgangspartiet. Og det skal være muligt at henstille voksnes sko i indgangspartiet, hvorimod børnenes sko tages med hen til børnegarderoben. Ved alle indgange skal der placeres 2 slags måtter indenfor – en skrabemåtte og en tørremåtte. Skrabemåtten placeres nærmest ved døren. Forsænket lamelmåtte (gummi) kan anbefales som skrabemåtte. Tørremåtten, skal være rengøringsvenlig og skal kunne holde fugt. Kokosmåtter og tynde tekstilmåtter kan ikke anbefales. Udenfor institutionens indgangspartier skal der etableres en skraberist På daginstitutioner skal der opsættes minimum én touchskærm i indgangspartiet, hvor forældre kan tjekke deres barn ind eller ud. Endeligt omfang af skærme og placering skal aftales med BUF. Den anviste væg skal have en god bæreevne.